Với giải sách bài tập Tiếng anh lớp 11 Test yourself 3 Grammar sách Global Success Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng anh 11. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh 11 Test yourself 3 Grammar

1 (trang 78 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Choose the best answers to complete the following sentences. (Chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành các câu sau.)

17. It was _______ I saw some amazing caves.

A. in Ha Long Bay that

B. from Ha Long Bay which

C. Ha Long Bay that

D. Ha Long Bay which

18. I admitted _______ many spelling mistokes in my essay.

A. made

B. being made

C. having made

D. make

19. It was _______ taught me important life skills when I was at university.

A. Ms Mai whom

B. Ms Mai who

C. from Ms Mai that

D. by Ms Mai whom

20. _______ all my options, I decided to go to a vocational school instead of applying to university.

A. Having considered

B. Consider

C. Considered

D. Being considered

21. My brother wants to go to the best university ________ for an engineering degree.

A study

B. to study

C. having studied

D. to studying

22. My university was the first one _______ money-management courses.

A. to offer

B. offer

C. offering

D. having offered

Đáp án:

17. A

18. C

19. B

20. A

21. B

22. A

Giải thích:

17. Cấu trúc câu chẻ nhấn mạnh vào chủ ngữ: It + (be) + S + who/ that + V…

18. admit + Ving

19. Cấu trúc câu chẻ nhấn mạnh vào chủ ngữ: It + (be) + S + who/ that + V…

20. “Having considered …” xảy ra trước hành động “I decided …”

21. “to V” dùng để chỉ mục đích

22. Số thứ tự (the first) + to V

Hướng dẫn dịch:

17. Ở Vịnh Hạ Long, tôi đã thấy một số hang động tuyệt vời.

18. Tôi thừa nhận đã mắc nhiều lỗi chính tả trong bài luận của mình.

19. Chính cô Mai đã dạy tôi những kỹ năng sống quan trọng khi tôi còn học đại học.

20. Sau khi xem xét tất cả các lựa chọn của mình, tôi quyết định theo học một trường dạy nghề thay vì nộp đơn vào đại học.

21. Anh trai tôi muốn vào trường đại học tốt nhất để lấy bằng kỹ sư.

22. Trường đại học của tôi là trường đầu tiên cung cấp các khóa học quản lý tiền bạc.

2 (trang 78-79 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Find the mistake in each sentence. Circle the letter for it and correct the mistake. (Tìm lỗi sai trong mỗi câu. Khoanh tròn chữ cái cho nó và sửa lỗi sai.)

SBT Tiếng Anh 11 trang 78, 79 Test yourself 3 Grammar | Tiếng Anh 11 Global success

SBT Tiếng Anh 11 trang 78, 79 Test yourself 3 Grammar | Tiếng Anh 11 Global success

Đáp án:

23. A => having visited

24. A => in 1993

25. A => Having finished

26. A => in the museum shop

27. B => to answer

28. C => to discover

Hướng dẫn dịch:

23. Tôi nhớ đã từng đến thăm khu di tích lịch sử, nhưng tôi không nhớ chính xác thời gian.

24. Năm 1993, Quần thể Di tích Cố đô Huế được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới.

25. Sau khi học xong cấp hai, anh trai tôi quyết định theo học một trong những trường đại học tốt nhất trong nước.

26. Chính tại cửa hàng bảo tàng, tôi đã mua những bức ảnh về Phố cổ Hội An.

27. Minh là học sinh duy nhất trả lời tất cả các câu hỏi kiểm tra.

28. Em gái tôi sẽ đến Paris để khám phá kiến trúc tuyệt đẹp của thành phố.