Với giải Bài 10 trang 11 Toán lớp 9 chi tiết trong Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Toán 9. Mời các bạn đón xem:

Giải bài tập Toán lớp 9 Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

Bài 10 trang 11 SGK Toán 9 Tập 1: Chứng minh

a) (3−1)2=4−23

b) 4−23−3=−1 

 Phương pháp giải:

+) Tính vế trái được kết quả là vế phải

+) Sử dụng hằng đẳng thức: (a−b)2=a2−2ab+b2

+) Sử dụng công thức (a)2=a, với a≥0. 

+) Sử dụng định nghĩa giá trị tuyệt đối của số a: Nếu a≥0 thì |a|=a. Nếu a<0 thì |a|=−a.

Lời giải:

a) Ta có: VT=(3−1)2=(3)2−2.3.1+12

=3−23+1

=(3+1)−23

=4−23 = VP

Vậy  (3−1)2=4−23  (đpcm)

b)Ta có: 

VT=4−23−3=(3+1)−23−3

 =3−23+1−3

=(3)2−2.3.1+12−3

=(3−1)2−3 

=|3−1|−3

=3−1−3 

=(3−3)−1=−1 = VP. 

(do 3>1⇔3>1⇔3>1⇔3−1>0

⇒|3−1|=3−1)